Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ROHTO-MENTHOLATUM EUROPE SP. Z O.O.


Szanowni Państwo!


Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Dokładamy wszelkich starań, by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: „RODO”).


Udostępniamy Państwu niniejszą politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację, wiedziała:


 • kto jest administratorem jej danych osobowych,

 • w jakim zakresie, w jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane oraz komu je udostępniamy,

 • jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 13 i 14 RODO.


Uszczegółowieniem polityki prywatności mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych lub w rozsądnym terminie – najpóźniej w ciągu miesiąca – w przypadku gromadzenia danych ze źródeł pośrednich, tj. nie od osób, których one dotyczą.


1. Administrator danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest ROHTO-MENTHOLATUM EUROPE sp. z o.o., NIP: 5272940211, Regon: 387468708, ul. Leszno 8, 01-192 Warszawa (dalej: „ROHTO”, „administrator” lub „my”).


2. Punkt kontaktowy w sprawie ochrony danych osobowych


By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Państwu szczegółowych informacji wyznaczyliśmy odpowiedni punkt kontaktowy. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych, a także na potrzeby korzystania mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną pod adresem e-mail: bok@rohto.pl.


3. Przetwarzanie danych


3.1. Klienci – jeśli należą Państwo do grona naszych klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych, to:


 • Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w punkcie 4.

 • W przypadku klientów indywidualnych kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię (imiona) i nazwisko, adres, adres do wysyłki, nr telefonu, adres e-mail, login.

 • W przypadku klientów biznesowych kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię (imiona) i nazwisko, adres, adres do wysyłki, służbowy nr telefonu, służbowy adres e-mail, login, nazwę firmy, NIP, Regon.

 • Dane będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową – przepisy prawa mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie 4.

 • W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 5.

 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie naszych usług.

 • Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.


3.2. Zarejestrowani użytkownicy – jeśli posiadają Państwo konto użytkownika w naszym sklepie, to:


 • Państwa dane przetwarzamy do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających w szczególności na ułatwieniu procesu zakupowego oraz utrzymywaniu relacji pomiędzy nami, a Państwem. Pozostałe przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w punkcie 4. Dane związane z realizowanymi zamówieniami przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • W przypadku użytkowników indywidualnych kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, adres, adres do wysyłki, nr telefonu, adres e-mail, login.

 • W przypadku użytkowników biznesowych kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, adres, adres do wysyłki, służbowy nr telefonu, służbowy adres e-mail, login, nazwę firmy, NIP, Regon.

 • Dane związane z kontem użytkownika będą przechowywane do momentu usunięcia konta. Dane związane z realizowanymi zamówieniami będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową – przepisy prawa mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie 4.

 • W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 5.

 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie naszych usług.


3.3. Subskrybenci newsletterów marketingowych (E-mail Newsletter, SMS Newsletter) – jeśli podali nam Państwo adres e-mail lub numer telefonu w celu otrzymywania od nas informacji o aktualnych promocjach i nowych produktach, to:


 • Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w odniesieniu do usługi E-mail Newsletter oraz na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w odniesieniu do usługi SMS Newsletter.

 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych będą obejmować adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie dodatkowo imię i/lub nazwisko).

 • Dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie 4.

 • W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania naszych materiałów do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie naszych usług.


3.4. Goście – jeśli jedynie odwiedzają Państwo nasz sklep internetowy bez dokonywania zakupów, to:


 • W przypadku każdego wywołania strony internetowej, czyli wejścia na stronę naszego sklepu serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

 • Powyższe dane analizowane są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Wynika to z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na przedstawieniu naszej oferty.

 • Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.


4. Inne podstawy przetwarzania


Oprócz sytuacji wskazanych w punkcie 3, w określonych przypadkach możemy również przetwarzać Państwa dane także do innych celów. Może wiązać się to z wydłużeniem okresu przechowywania Państwa danych.


W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Państwa dane będziemy przetwarzać:


 • przez czas wykonywania obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy, w tym m.in. przepisy prawa podatkowego,

 • przez czas, w którym określone przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).


Ponadto, Państwa dane możemy przetwarzać także w innych celach, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art.6 ust. 1 lit. f RODO):


 • przesyłania powiadomień dotyczących statusu Państwa zamówienia drogą SMS’ową lub mailową,

 • ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi,

 • promocji firmy oraz naszych usług,

 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk,

 • archiwizacji.


5. Prawa


W związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych osobowych w określonych przypadkach mogą skorzystać Państwo z następujących praw:


5.1. Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO) – na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poinformujemy Państwa również o stosowanych na potrzeby transferu zabezpieczeniach. Na Państwa żądanie sporządzimy również kopię danych osobowych. Zostanie ona Państwu udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie, jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy z poszanowaniem zasad określonych w RODO.


5.2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę – na Państwa żądanie.


5.3. Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania danych osobowych i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam przetwarzanie Państwa danych – usuniemy je z naszych baz danych. Należy jednak pamiętać, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług– dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych. Przykładowo, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania i przedstawić Państwu naszą ofertę, jeżeli zażądają Państwo usunięcia adresu e-mail. Mimo takowego żądania, w określonych przypadkach będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.


5.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) –w przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystywanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą.


5.5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – na zasadach przewidzianych w RODO mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Państwa dane osobowe bezpośrednio do niego.


5.6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) – w niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Państwa zgody, mogą Państwo żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażą Państwo, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Państwa interesy, prawa lub wolności.


5.7. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu (art. 22 RODO) – mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.


5.8. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art.7 ust. 3 RODO) – w sytuacji, gdy poprosiliśmy Państwa o zgodę mogą Państwo wycofać tę zgodę w każdym czasie. Jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w celu, w jakim zgoda została wyrażona. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody może czasem uniemożliwić dostarczenie Państwu interesujących treści lub informacji.


5.9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) – jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli niezależnego organu publicznego odpowiedzialnego za monitorowanie stosowania RODO. Na terenie Polski funkcję tę pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z organem nadzorczym możliwy jest:


 • drogą korespondencyjną: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej dostępnej pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

 • drogą telefoniczną pod numerem infolinii: 606-950-000.


Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 lub w punkcie 2. W określonych przypadkach, w szczególności w zakresie usługi E-mail Newsletter i SMS Newsletter, umożliwiamy Państwu skorzystanie z określonych praw w ustawianiach Państwa konta użytkownika.


6. Źródła danych osobowych


Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo samodzielnie, z własnej woli. W niektórych, sporadycznych przypadkach, możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa na podstawie innych informacji, które nam Państwo przekazują oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane. Dotyczy to w szczególności profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwalają nam na udoskonalanie naszych usług.


7. Odbiorcy danych osobowych


W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane dostawcom usług pocztowych i przewozowych zajmującym się dostawą (FEDEX EXPRESS POLAND sp. z o.o., INPOST sp. z o.o. itp.).


Na potrzeby obsługi naszego sklepu internetowego możemy również korzystać z dostawców usług fulfillment, czyli podmiotów zapewniających obsługę logistyczną. W tym celu będziemy korzystać z usług PRO-LOGIS sp. z o.o. spółka komandytowa.


Odbiorcami Państwa danych są także dostawcy. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do wybranego przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u wybranego w procesie składania zamówienia dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy.


W określonych przypadkach odbiorcami danych mogą być również dostawcy usług informatycznych, kancelarie i firmy prawnicze.


Wskazane powyżej podmioty będą odrębnymi administratorami Państwa danych osobowych. W określonych przypadkach, jeżeli zlecimy innemu podmiotowi operacje, której istotą jest przetwarzanie danych osobowych odbędzie się to zgodnie z art. 28 oraz art. 32 RODO, czyli w ramach powierzenia danych osobowych do przetwarzania. Powierzenie Państwa danych osobowych będzie dotyczyć wyłącznie operacji w ramach których przetwarzanie danych jest główną, pierwszorzędną aktywnością, a nie efektem innych, pobocznych procesów.


Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma IAI S.A. będąca operatorem sklepu internetowego (dostawca platformy Ido Sell Shop). IAI S.A. przetwarza Państwa dane jako podmiot przetwarzający na podstawie zawartej z nami umowy powierzenia.


8. Międzynarodowy transfer danych osobowych


Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych.


Jeśli jednak w ramach przetwarzania Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się:


 • na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony – zgodnie z art. 45 RODO,

 • z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym standardowych klauzul ochrony danych, zatwierdzonego kodeksu postępowania, zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji – zgodnie z art. 46 RODO,

 • zgodnie z wiążącymi regułami korporacyjnymi – na podstawie art. 47 RODO,

 • po uwzględnieniu wyjątków w szczególnych sytuacjach - zgodnie z art. 49 RODO.


9. Pliki „cookies


Nasz sklep internetowy korzysta z plików „cookies”. Pliki „cookies” to informacje w postaci niewielkich plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerach przez serwer. Są one istotne, ponieważ pozwalają serwerowi na każdorazowe odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym komputerem.


Informacje zbierane przy użyciu plików „cookies” nie stanowią danych osobowych, jednakże mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia Państwu określonych funkcji. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.


Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" w Państwa komputerach – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda (art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


Mogą Państwo dokonać właściwej konfiguracji swojej przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie. Więcej informacji o obsłudze plików cookies oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach Państwa przeglądarki. Dostępne są one pod następującymi linkami:Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez nasz sklep internetowy, włącznie z możliwością zablokowania jego pełnego działania.


Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki „cookies” w celu poprawnej konfiguracji, a w szczególności do:


 • dostosowywania zawartości stron internetowych serwisu do Państwa preferencji,

 • poprawnej konfiguracji, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

 • rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb,

 • zapamiętania Państwa ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,

 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu, itp.


10. Analityka internetowa


Możemy wykorzystywać również pliki „cookies” zamieszczane przez partnerów ROHTO, umożliwiające wyświetlanie reklam i rozliczanie ich efektów. Będą to Google Analytics.


Gromadzone przez nas dane mogą służyć nam do tworzenia tzw. profili opartych m. in. na zainteresowaniach oraz ich aktywności na naszych stronach internetowych.


Na podstawie stworzonych profili wysyłamy bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o naszych towarach lub usługach. Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na prowadzeniu działań marketingowych.


W ramach naszego sklepu internetowego możemy gromadzić dane dotyczące Państwa aktywności. Dane te będą wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania naszych produktów, usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności sklepu internetowego, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację.


Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na ulepszaniu naszego sklepu internetowego w celu zapewnienia wysokiej jakości usług i funkcjonalności.


10.1. Zastosowanie Google Analytics na potrzeby analityki internetowej


Nasz sklep internetowy używa Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google, Inc. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład za pomocą plików „cookies”. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszego sklepu są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.


Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=3Dpl.


10.2. Zastosowanie SALESmanago na potrzeby automatyzacji marketingu


SALESmanago umożliwia nam zbieranie danych dotyczących dokonywanych przez Państwa zakupów. Do tego celu wykorzystujemy pliki „cookies”. Pozyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane na potrzeby prezentowania Państwu spersonalizowanych reklam, ściśle dopasowanych do Państwa zainteresowań i potrzeb a także wysyłki cyklicznych wiadomości o charakterze marketingowym do określonych grup odbiorców. Zaawansowane oprogramowanie SALESmanago Marketing Automation pozwala na dokładne rekomendacje oparte o Państwa zamówienia oraz zainteresowanie naszymi produktami.


11. Logowanie za pośrednictwem wspólnego konta


Nasz sklep internetowy umożliwia wygodne logowanie za pomocą danych dostępowych (nazwy użytkownika i hasła) stosowanych w koncie Google (Gmail), serwisie Facebook oraz LinkedIn. Wskazane serwisy społecznościowe są pierwotnymi administratorami Państwa danych osobowych, natomiast ROHTO jest odbiorcą danych. ROTHO staje się administratorem Państwa danych przekazanych poprzez serwisy społecznościowe wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do utworzenia lub logowania do konta oraz realizacji zamówienia. Żadne inne Państwa dane nie będą pozyskiwane.


Wykorzystanie logowania za pośrednictwem wspólnego konta jest całkowicie dobrowolne – samodzielnie decydują Państwo o udostępnieniu swoich danych na potrzeby logowania sklepu internetowego za pomocą konta w innym serwisie.


Osoby ceniące sobie wygodę mogą korzystać z dystrybucji tożsamości między różnymi usługami i logowania za pomocą wspólnego konta. Jeżeli jednak przykładają Państwo dużą wagę do prywatności rekomendujemy utworzenie oddzielnego konta w naszym sklepie internetowym z wykorzystaniem oddzielnych danych dostępowych w postaci indywidualnego loginu raz hasła.


12. Środki ochrony danych osobowych


Chronimy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, naszą polityką prywatności, wewnętrznymi zasadami, procedurami i standardami, aby zapewnić, że Państwa dane osobowe są właściwie chronione przed osobami nieupoważnionymi.


Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których są one wymagane, w tym do wypełnienia zobowiązań prawnych oraz do zarządzania bezpieczeństwem przetwarzanych danych osobowych.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kwestii ochrony danych osobowych jesteśmy zobowiązani do zapewniania:


 • poufności – chronimy Państwa dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,

 • integralności – zabezpieczamy Państwa dane przed nieuprawnioną modyfikacją,

 • dostępności – Państwa dane są chronione przed nieodwracalną, jak i przejściową utratą.


Aby chronić poufność przesyłanych do nas danych, korzystamy z protokołu SSL (Secure Socket Layer). SSL to zabezpieczenie, które szyfruje dane przesyłane za pośrednictwem sklepu internetowego. Dzięki SSL nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. Szyfrowanie dotyczy danych osobowych, które są nam przekazywane podczas składania zamówienia, rejestracji konta użytkownika oraz zapisywania się do określonego newslettera.


13. Uwagi końcowe


Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, które mogą wynikać z następujących przyczyn:


 • ze względu na konieczność dostosowania postanowień polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa i/lub decyzji uprawnionych władz publicznych,

 • na skutek zmiany interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającej wpływ na treść polityki prywatności),

 • wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,

 • konieczność usunięcia błędów i/lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści polityki prywatności,

 • zmianę danych, w tym np. danych teleadresowych, nazw, danych kontaktowych czy aktualizację linków zamieszczonych w treści polityki prywatności.

pixel
Zaufane Opinie IdoSell
4.93 / 5.00 329 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-20
Realizacja bardzo szybka i sprawna
2024-04-29
Szybko i sprawnie dostarczona przesyłka dotarła następnego dnia.